Thỏa thuận sử dụng Propzy TAP App

THỎA THUẬN SỬ DỤNG PROPZY TAP APP

  

GIỚI THIỆU

- Propzy là một công ty cung cấp nền tảng công nghệ cho Người Dùng để sử dụng dịch vụ do Propzy và Bên Thứ Ba cung cấp. Propzy không chịu trách nhiệm đối với các hành động và/hoặc thiếu sót của bất kỳ Bên Thứ Ba nào, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do Bên Thứ Ba chịu. Bên Thứ Ba không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Propzy và các giải pháp do Bên Thứ Ba cung cấp không được xem là do Propzy cung cấp.

- Propzy là chủ sở hữu và phát triển duy nhất của Propzy TAP App dành cho cư dân hoặc người thuê căn hộ;

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Thỏa Thuận Sử Dụng sẽ có nghĩa như sau:

1.1. "Bên Thứ Ba" là bên độc lập cung cấp Dịch vụ có các ứng dụng được tích hợp trong Propzy TAP App.

1.2. "Bất Khả Kháng" nghĩa là bất kỳ trường hợp nào gây ra bởi bất kỳ sự kiện không thể đoán trước và không thể tránh khỏi như thiên tai, luật hoặc quy định của bất kỳ cơ quan Nhà nước nào, chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia, tai nạn, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ luạt, bạo loạn, đình công, bãi công hoặc bất kỳ hình thức đấu tranh nào khác. 

1.3.  "Căn Hộ" nghĩa là mỗi căn hộ mà Người Dùng là cư dân hoặc người thuê được đang sử dụng Propzy TAP App.

1.4. "Dịch vụ" nghĩa là các ứng dụng dịch vụ do Bên Thứ Ba cung cấp cho Người dùng được tích hợp trong Propzy TAP App.

1.5. "Dữ liệu" nghĩa là tất cả các thông tin, dữ liệu (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Bên Thứ Ba) của/ được Người dùng nhập vào Propzy TAP App, hoặc được tạo lập và lưu trữ trên Propzy TAP App trong quá trình sử dụng Propzy TAP App.

1.6. "Người Dùng" nghĩa là cư dân hoặc người thuê Căn Hộ có cài đặt Propzy TAP App. Người Dùng phải đủ mười tám tuổi trở lên.

1.7. "Propzy" nghĩa là Công ty TNHH Propzy Việt Nam, trụ sở tại Tầng 4, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Tp. HCM 

1.8. "Propzy TAP App" nghĩa là ứng dụng trên điện thoại thông minh có tên Propzy TAP do Propzy tạo lập và phát triển, được giới thiệu cho Người Dùng các giải pháp công nghệ trực tuyến do Propzy thực hiện và/ hoặc cung cấp;

1.9. "Phí Người Dùng" nghĩa là phí bản quyền Propzy TAP App được Propzy xác định tại từng thời điểm, không được hoàn lai.

1.10. "Tài Khoản" nghĩa là tài khoản được Người Dùng tạo trên Propzy TAP App theo quy định của Propzy, cho phép Người Dùng truy cập và sử dụng các tính năng Propzy TAP App.

1.11. "Tài Sản Trí Tuệ" nghĩa là tất cả các kỹ thuật, tài liệu, bí quyết, thông tin, mã nguồn, ý tưởng, sáng chế, hướng dẫn sử dụng, điều chỉnh, nâng cấp và cải tiến mà Propzy khám phá, tạo lập, chế tạo, thu thập hoặc phát triển liên quan đến Propzy TAP App

1.12. "Thỏa Thuận Sử Dụng" nghĩa là thỏa thuận sử dụng Propzy TAP Appp này, bao gồm Thỏa Thuận Sử Dụng chính (được thể hiện tại bản này) và tất cả cá phụ lục, phụ đính, sửa đổi, bổ sung, thay thế, xóa bỏ tại từng thời điểm.

1.13. "Thông Tin Bảo Mật" nghĩa là thông tin và tài liệu liên quan đến dữ liệu, Tài Sản Trí Tuệ và hoạt động kinh doanh của bên còn lại, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin hữu hình, vô hình, trực quan, điện tử, bằng văn bản, bằng lời nói, hiện có hoặc hình thành trong tương lai.

ĐIỀU 2: CẤP QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN PROPZY TAP APP VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

2.1 Căn cứ vào việc Người Dùng cài đặt, Propzy theo đây: 

2.1.1 Cấp cho Người Dùng quyền sử dụng Propzy TAP App trong suốt thời hạn;

2.1.2 Cam kết về việc cung cấp Propzy TAP App cho Người Dùng theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Sử Dụng 

2.2 Propzy sẽ nỗ lực hết khả năng để đảm bảo cung cấp Propzy TAP App và Dịch Vụ cho Người Dùng tuân theo Thỏa Thuận Sử Dụng và pháp luật Việt Nam

2.3 Người Dùng đồng ý nhập và cập nhật Dữ Liệu cho mục đích sử dụng Propzy TAP App bằng cách xác lập/tạo một Tài Khoản.

2.4 Người Dùng sẽ cam kết rằng chỉ những người được ủy quyền mới được phép truy cập và sử dụng Propzy TAP App bằng Tài Khoản. Propzy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ hoặc có liên quan đến những người truy cập Tài Khoản chưa được ủy quyền.

2.5 Người Dùng đồng ý và thừa nhận rằng Propzy có quyền truy cập vào Tài Khoản của Người Dùng trong trường hợp Propzy phát hiện các dấu hiệu vi phạm các quy định về sử dụng Tài Khoản của Người Dùng. Trong trường hợp này, Người Dùng cam kết và thừa nhận rằng, khi Propzy truy cập vào Tài Khoản của Người Dùng thì Người Dùng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Propzy về việc truy cập này, với điều kiện việc truy cập vào Tài Khoản của Propzy không phục vụ cho mục đích bất hợp pháp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Người Dùng, không gây nguy hại và/hoặc đe dọa gây thiệt hại cho Người Dùng.

ĐIỀU 3: GIỚI HẠN VIỆC SỬ DỤNG PROPZY TAP APP CỦA NGƯỜI DÙNG

3.1 Người Dùng đồng ý không sử dụng Propzy TAP App để thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

3.1.1 Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Propzy;

3.1.2 Sử dụng Propzy TAP App để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội;

3.1.3 Sử dụng Propzy TAP App để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý nào của bên thứ ba;

3.1.4 Sử dụng Propzy TAP App hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Propzy dưới bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; và

3.1.5 Sử dụng Propzy TAP App để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Propzy, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ Propzy TAP App hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống Propzy TAP App.

3.2 Người Dùng đồng ý cho phép:

3.2.1 Propzy và các công ty thành viên thuộc Propzy Group, các đơn vị liên kết, các công ty đối tác, các bên cung cấp dịch vụ của Propzy được thu thập Dữ Liệu của/về Người Dùng;

3.2.2 Propzy được sử dụng Dữ Liệu của/về Người Dùng và khi thấy cần thiết, có quyền cung cấp cho các công ty thành viên thuộc Propzy Group, các đơn vị liên kết, các công ty đối tác và các bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, tổng hợp và phân tích dữ liệu đang hoạt động hợp pháp;

3.3 Người Dùng đồng ý về việc Propzy được cung cấp, chuyển giao Dữ Liệu của/về Người Dùng cho các công ty thành viên thuộc Propzy Group, các công ty liên kết và công ty trực thuộc của Propzy sử dụng không xác định thời hạn những Dữ Liệu của/về Người Dùng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

ĐIỀU 4: DỮ LIỆU

4.1 Các tính năng của Propzy TAP App hoạt động và vận hành dựa trên các dữ liệu được Người Dùng tải lên hoặc nhập vào Propzy TAP App. Propzy không chịu trách nhiệm với các kết quả không chính xác từ việc vận hành Propzy TAP App do sự không chính xác của dữ liệu.

4.2 Để tránh nhầm lẫn, Propzy chỉ cung cấp Propzy TAP App và sẽ không chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và tính hợp pháp của Dữ Liệu cùng với việc điều chỉnh, sửa đổi thông tin và bất kỳ thông tin nào được Người Dùng cung cấp thông qua Propzy TAP App. Người Dùng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin được Người Dùng cung cấp công khai lên Propzy TAP App, và Propzy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các vấn đề phát sinh từ việc công khai các thông tin được nói trước đó.

ĐIỀU 5: CÁC ỨNG DỤNG HỖ TRỢ

5.1 Propzy đồng ý và chấp nhận rằng Propzy có trách nhiệm tích hợp các ứng dụng hỗ trợ khác vào Propzy TAP App.

5.2 Việc cung cấp và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ không được Thỏa Thuận Sử Dụng điều chỉnh. Vui lòng xem các điều khoản và điều kiện  các ứng dụng hỗ trợ cho các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng các ứng dụng hỗ trợ.

ĐIỀU 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1 Quyền sở hữu trí tuệ sẽ và luôn là tài sản của Propzy. Người Dùng đồng ý rằng toàn bộ các cải tiến, thay đổi và nâng cấp đối với Propzy TAP App sẽ được xem là sản phẩm của Propzy. Propzy có quyền thay đổi giao diện, nâng cấp các chức năng của Propzy TAP App mà không cần thông báo trước cho Người Dùng.

6.2 Propzy sở hữu độc quyền tất cả các quyền và lợi ích trong và đối với Tài Sản Trí Tuệ, bao gồm tất cả các quyền tác giả và các quyền khác đối với tác phẩm, quyền sáng chế (bao gồm các bằng sáng chế đã được cấp và các đơn xin cấp bằng sáng chế đang được xử lý) và tất cả các quyền khác trong hoặc liên quan đến các quy trình, thiết kế, ý tưởng, phát minh, phát kiến, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại.

6.3 Propzy không trao cho Người Dùng quyền hoặc cấp phép nào dù là cụ thể hay ngụ ý liên quan đến Tài Sản Trí Tuệ hoặc bất kỳ phần nào của Tài Sản Trí Tuệ. Bất kỳ việc sao chép hoặc mô phỏng lại Tài Sản Trí Tuệ hoặc bất kỳ phần nào của Tài Sản Trí Tuệ do Người Dùng tiến hành sẽ là tài sản độc quyền của Propzy.

ĐIỀU 7: GIỚI HẠN NGHĨA VỤ CỦA PROPZY

7.1 Trong quá trình cung cấp Propzy TAP App và Dịch Vụ, Propzy sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Người Dùng cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, trong trường hợp thiệt hại hoặc tổn thất:

7.1.1. Không phát sinh từ lỗi kỹ thuật của Propzy TAP App và các ứng dụng tương tác vận hành thuộc trách nhiệm của Propzy; và/hoặc

7.1.2. Phát sinh từ hoặc liên quan đến lỗi của hệ thống mạng, bao gồm nhưng không giới hạn lỗi đường truyền khiến Người Dùng không thể sử dụng Propzy TAP App; và/hoặc

7.1.3. Phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Tài Khoản bị khóa do Người Dùng đăng nhập sai nhiều lần; và/hoặc

7.1.4. Phát sinh từ hoặc liên quan đến các lỗi của thiết bị mà Người Dùng sử dụng để truy cập vào Propzy TAP App và/hoặc cài đặt và chạy Propzy TAP App; và/hoặc

7.1.5. Phát sinh từ hoặc liên quan đến sự không chính xác, không đầy đủ hoặc sự sai lệch của Dữ Liệu được nhập vào Propzy TAP App; và/hoặc

7.1.6. Phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm hoặc trái pháp luật của Người Dùng trong quá trình sử dụng Propzy TAP App; và/hoặc

7.1.7. Phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm hoặc trái pháp luật của Người Dùng và/hoặc những thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác, có tính chất vu khống, bôi nhọ, xúc phạm và/hoặc vi phạm pháp luật do Người Dùng cung cấp, đăng tải, tuyên truyền thông qua Propzy TAP App khi sử dụng Propzy TAP App; và/hoặc

7.1.8. Phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm hoặc trái pháp luật của Bên Thứ Ba khi cung cấp các Dịch Vụ cho Người Dùng; và/hoặc

7.1.9. Phát sinh từ thất bại của Bên Thứ Ba trong việc cung cấp các dịch vụ có liên quan;

7.1.10. Phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Dùng và/hoặc Bên Thứ Ba không tuân thủ đúng các điều khoản của Thỏa Thuận Sử Dụng.

7.2 Việc cung cấp Dịch Vụ và sử dụng Propzy TAP App phụ thuộc vào việc Người Dùng và Bên Thứ Ba tuân thủ các nghĩa vụ, cam kết và bảo đảm trong Thỏa Thuận Sử Dụng.

ĐIỀU 8: BẢO MẬT

8.1 Người Dùng và Propzy – có thể là bất kỳ bên nào (sau đây gọi là “Bên Nhận Thông Tin”) sẽ không thực hiện một trong các hành vi sau đối với Bên còn lại (sau đây gọi là “Bên Cung Cấp Thông Tin”):

8.1.1. Sử dụng thông tin bảo mật của Bên Cung Cấp Thông Tin cho bất kỳ mục đích nào không liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận Sử Dụng, hoặc

8.1.2. Sao chép hoặc tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin bảo mật của Bên Cung Cấp Thông Tin cho Bên Thứ Ba bất kỳ, trừ quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý và người đại diện của Bên Nhận Thông Tin mà cần phải biết thông tin bảo mật và sẽ cam kết tuân thủ các quy định về xử lý thông tin bảo mật tại điều này. Bên Nhận Thông Tin đồng ý rằng sẽ bảo vệ thông tin bảo mật của Bên Cung Cấp Thông Tin không bị tiết lộ theo Thỏa Thuận Sử Dụng bằng sự cẩn trọng hợp lý đúng mực và tối đa trong khả năng của mình.

8.2 Trường hợp Bên Nhận Thông Tin bắt buộc phải tiết lộ thông tin bảo mật theo quy định của pháp luật hoặc lệnh của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan quản lý, Bên Nhận Thông Tin sẽ có quyền tiết lộ thông tin bảo mật đó với điều kiện sau:

8.2.1. Trong phạm vi cho phép, Bên Nhận Thông Tin ngay lập tức gửi cho Bên Cung Cấp Thông Tin thông báo trước bằng văn bản về các yêu cầu này để Bên Cung Cấp Thông Tin thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào nhằm bảo vệ thông tin bảo mật; và

8.2.2. Nếu bị yêu cầu tiết lộ thông tin bảo mật, Bên Nhận Thông Tin sẽ chỉ cung cấp phần thông tin bảo mật được yêu cầu tiết lộ đúng pháp luật và sẽ nỗ lực tối đa để được đảm bảo rằng thông tin bảo mật sẽ được xử lý bảo mật.

8.3 Các trường hợp sau sẽ không cấu thành vi phạm về cung cấp “thông tin bảo mật” cho mục đích của Thỏa Thuận Sử Dụng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

8.3.1. Thông tin mà Bên Nhận Thông Tin có thể chứng minh bằng chứng cứ hợp lệ bằng văn bản rằng Bên Nhận Thông Tin đã biết về thông tin đó trước khi thông tin đó được tiết lộ bởi bên tiết lộ, hoặc Bên Nhận Thông Tin tự biết thông tin đó và trong cả hai trường hợp, Bên Nhận Thông Tin đều không sử dụng thông tin bảo mật; hoặc

8.3.2. Thông tin được phổ biến công khai mà không phải do Bên Nhận Thông Tin tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp khi vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng; hoặc

8.3.3. Thông tin mà Bên Nhận Thông Tin biết được từ một nguồn khác ngoài Bên Cung Cấp Thông Tin trên cơ sở không bảo mật, với điều kiện là Bên Nhận Thông Tin không biết rằng nguồn tin này bị bất kỳ ngăn cấm nào trong việc truyền tin cho Bên Nhận Thông Tin; hoặc

8.3.4. Thông tin mà Bên Cung Cấp Thông Tin đã cho phép tiết lộ hoặc sử dụng.

8.4 Các Bên sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của Thông Tin Bảo Mật và sẽ đạt được các cam kết bảo mật thích hợp từ các nhân viên, người quản lý, nhà thầu, bên thứ ba và bên liên kết của mình cần phải biết Thông Tin Bảo Mật để thực hiện công việc.

8.5 Bất kỳ Bên nào sẽ không tiết lộ, quảng cáo hoặc công khai các điều kiện và điều khoản của Thỏa Thuận Sử Dụng khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại, ngoại trừ cho các cố vấn chuyên môn và các nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật ít nhất trong phạm vi được quy định tại Điều 8.4.

ĐIỀU 9: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

9.1 Thỏa Thuận Sử Dụng sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

9.2 Mọi tranh chấp, bất đồng hoặc mâu thuẫn phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Sử Dụng sẽ được Các Bên ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.
Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng đàm phán, thương lượng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một bên nhận được thông báo tranh chấp, Các Bên đồng ý giải quyết bằng phán quyết trọng tài. Trung tâm Trọng tài thương mại HTA (HTA)  sẽ là cơ quan chỉ định và thụ lý thủ tục trọng tài. HTA sẽ áp dụng Qui tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này; tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo Thủ tục rút gọn qui định tại Điều 33 của Qui tắc tố tụng trọng tài của HTA; ngôn ngữ trọng tài: tiếng Việt; địa điểm trọng tài: Thành phố Hồ Chí Minh; tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bên thua chịu trách nhiệm thanh toán phí trọng tài cùng mọi khoản chi phí và phí tổn khác phát sinh bao gồm cả phí luật sư của bên còn lại. Phán quyết trọng tài sẽ có giá trị chung thẩm và ràng buộc Các Bên của Thỏa Thuận Sử Dụng, không bị kháng cáo tại bất kỳ tòa án nào, và có thể được nộp cho tòa án có thẩm quyền để thi hành ngay lập tức.

9.3 Các tranh chấp, khiếu nại giữa Bên Thứ Ba và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

ĐIỀU 10: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG KHÁC

10.1 Thỏa Thuận Sử Dụng thay thế tất cả các thỏa thuận, cam kết, bảo đảm, tuyên bố, hứa hẹn, thông tin, sắp xếp và ghi nhớ trước đó, dù bằng miệng hoặc thành văn, dù thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến vấn đề chính của Thỏa Thuận Sử Dụng.

10.2 Bất kỳ phần, điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa Thuận Sử Dụng bị xem là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi được theo pháp luật Việt Nam sẽ được xem là không có hiệu lực nhưng không làm mất hiệu lực đối với các quy định còn lại của Thỏa Thuận Sử Dụng và các quy định còn lại này vẫn duy trì đầy đủ hiệu lực thi hành.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC ÁP DỤNG

11.1 Bằng việc sử dụng Propzy TAP App, Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng đã đọc và hiểu Thỏa Thuận Sử Dụng. Thỏa Thuận Sử Dụng và các chính sách của Propzy tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người Dùng và Propzy.

11.2 Propzy có thể điều chỉnh các điều khoản trong Thỏa Thuận Sử Dụng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến Người Dùng thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của Người Dùng. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.tap.propzy.com. Việc tiếp tục sử dụng Propzy TAP App sau khi có bất kỳ thay đổi nào, dù Người Dùng đã xem xét hay chưa, đồng nghĩa với việc Người Dùng đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.